Algemene voorwaarden

Betalingswijze 
Betaling via pin of contant.

De kosten kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar.Dit is afhankelijk van de polis die is afgesloten. Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op vergoeding tot maximaal €180,- per jaar. Dit wordt eerst verrekend met het eigen risico. Lees je eigen polis hier op na!

Esther heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat waarschijnlijk niet alle kosten door jouw zorgverzekeraar worden vergoed. Afhankelijk van de polis, die is afgesloten, is de minimale vergoeding 50%. Dit kan bij een uitgebreide aanvullende verzekering oplopen tot een vergoeding van 100%. Check je polisvoorwaarden! 

Aansprakelijkheid  
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Esther van Etten sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de (sport)diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de (sport)diëtist.

Klachten
In geval van eventuele klachten, is het van belang deze eerst kenbaar te maken en te bespreken met de betreffende (sport)diëtist. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Privacy
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Esther van Etten handelt conform deze wet. Alles wat met de cliënt wordt besproken, zal vertrouwelijk worden behandeld.

LET OP: Ben je verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dien je de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Meld je een afspraak niet op tijd af, dan worden de kosten van het betreffende consult in rekening gebracht.