Algemene voorwaarden

Betalingswijze 
Van toepassing indien je niet in het bezit bent van een verwijsbrief.
De kosten kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar. Persoonlijke begeleiding valt onder dieetvergoedingen. Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op vergoeding tot maximaal €180,- per jaar. Dit wordt eerst verrekend met het eigen risico. Lees je eigen polis hier op na! Je kunt afrekenen via pin of contant. 

Aansprakelijkheid  
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Esther van Etten sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de (sport)diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de (sport)diëtist.

Klachten
In geval van eventuele klachten, is het van belang deze eerst kenbaar te maken en te bespreken met de betreffende (sport)diëtist. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Privacy
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Esther van Etten handelt conform deze wet. Alles wat met de cliënt wordt besproken, zal vertrouwelijk worden behandeld.

LET OP: Ben je verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dien je de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Meld je een afspraak niet op tijd af, dan worden de kosten van het betreffende consult in rekening gebracht.